Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «DOCOS.ONE» (Виконавцем).

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
DOCOS.ONE (через Товариство з обмеженою відповідальністю «Докос Медікал») пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Клієнтам) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. Загальні положення:

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Клієнту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Клієнт» — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://docos.one

2.3. Надалі по тексту Договору Клієнт і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем можливості Клієнту оплатити послуги,  згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Клієнтом і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Клієнту, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п.  Договору.

4.4. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1) заповнення Клієнтом спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;

2) здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця через онлайн платіжну систему LiqPay, що використовуються Виконавцем. Якщо Клієнт потребує додаткової консультації адміністратора, він залишає власні контактні дані, після консультації адміністратор надсилає інвойс на вказану електронну пошту Клієнта.;

3) Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Клієнтом, свідчить про те,  що Клієнт ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Клієнт:

1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

2) приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

1) До початку надання послуг надати для ознайомлення Клієнту цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;

2) Намагатися здійснювати надання послуг Клієнту;

6.2. Виконавець має право:

1) Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір

2) Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;

3) Відмовити у наданні послуги на власний розсуд.

7. Права та обов’язки Клієнта

7.1. Клієнт забов’язаний:

1) Дотримуватися умов цього Договору.

7.2. Клієнт має право:

1) Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

2) Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.2. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4. У випадку порушення Клієнтом умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

11. Інші положення

11.1. Клієнт гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.

11.4. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Клієнт надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Клієнта при опублікування його об’яви  на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.

 

12. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКОС МЕДІКАЛ»

LIMITED LIABILYTY COMPANY «DOKOS MEDICAL», LLC «DOKOS MEDIKAL»

Коротка назва: ТОВ «ДОКОС МЕДІКАЛ»

Код ЄДРПОУ 40484717

Юридична адреса: 03110, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Олексіївська, будинок 3

Фактична адреса/поштова адреса: 02094, м. Київ, Деснянський район, вулиця Попудренка, будинок 52

Тел. +38044 333 64 51

        +38067 691 79 51

Банківські реквізити:

Р/р UA313007110000026004052764511

МФО 300711в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

Не є платником податку на додану вартість

Директор Значков Костянтин Юрійович
запишіться онлайн

Докос медікал

Київ, метро Чернігівська

вул. Попудренка, 52